1. pl
  2. en

Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii


Wstęp Deklaracji

 

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, zarządca Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku, zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu
internetowego www.zamekczersk.pl

 

Data publikacji i aktualizacji: 15 października 2021 r.
Data publikacji strony internetowej: 30.10.2020 r.
Oświadczenie sporządzono 14 października 2020 r.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub którego z elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

 

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej
widzących. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Zmiana rozmiaru strony

 

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku
wyświetlanej strony.

 

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

 

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 

Opera:

 

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

 

Dostępność strony internetowej


Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i materiałów multimedialnych. Osoby niesłyszące i słabosłyszące

 

Do wszystkich materiałów wideo staramy się dodawać czytelne i wyraźne napisy. Osoby niewidome i słabowidzące
Osoby niedowidzące mogą korzystać z udogodnień jakie zapewnia przeglądarka Internet Explorer. W tym celu należy zaznaczyć fragment tekstu i wcisnąć kombinację klawiszy:

 

[CTRL] + [SHIFT] + [U]

 

Dzięki temu, zaznaczony tekst zostanie odczytany przez lektorkę.

 

Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie
funkcje i informacje były nadal dostępne.

 

Przeglądanie w czytniku imersyjnym

 

Aby ułatwić przeglądanie strony osobom z niepełnosprawnościami, polecamy skorzystanie z czytnika
immersyjnego w przeglądarce Internet Explorer. W tym trybie wszystkie treści zawarte na stronie są
pokazane w niezwykle przejrzysty sposób, gdzie łatwo możemy zmieniać kontrast treści jak również
wielkość czcionki.


W celu uruchomienia strony w czytniku imercyjnym należy nacisnąć klawisz [F9]

Zrealizowano przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach Programu "Kultura w sieci"